Keyword: Intermediate Japanese

Pola Kalimat ~toikenai kara / ~tewa ikenai kara といけないから/てはいけないから

Pola Kalimat ~toikenai kara / ~tewa ikenai kara といけないから/てはいけないから