Keyword: yabusame

Seni memanah sambil menunggang kuda – Yabusame

Seni memanah sambil menunggang kuda – Yabusame